Potrzebujesz pomocy? zadzwoń +48 798 558 555

Regulamin

Sklepu internetowego www.siegra.net

Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez sklep internetowy www.siegra.net

§ 1 Postanowienia ogólne.

1. Definicje:

a) Sklep internetowy – Sklep internetowy sprzedawcy dostępny pod adresem www.siegra.net

b) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219),

c) Sprzedawca – Tele-Fonik Komis Kamil Krzesicki, ul. Noniewicza 44A, 16-400 Suwałki, NIP: 844-212-18-45, REGON: 200099452

d) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

e) Produkt/ towar– dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy kupującym a sprzedawcą, pozostająca do chwili zawarcia umowy własnością sprzedawcy.

f) Formularz rejestracji – dostępny w sklepie internetowym formularz, umożliwiający założenie Konta internetowego na stronie sprzedawcy,

g) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym sprzedawcy, w którym gromadzone są dane kupującego, w tym informacje o oczekujących jak i zrealizowanych zamówieniach produktów

h) Formularz zamówienia – dostępny w sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,

i) Zamówienie – oświadczenie woli kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą,

j) Zamówienie Specjalne – to oświadczenie woli kupującego, będącą ofertą zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą, w której sprzedawca i kupujący określili odmienne od niniejszego Regulaminu warunki Umowy sprzedaży i/lub warunki realizacji zamówienia poprzez indywidualne ustalenia.

k) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

l) Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające kupującemu zbieranie wybranych produktów/towarów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru produktów, kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego produktów lub usuwanie ich z koszyka,

m) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy kupującym a sprzedającym,

n) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup produktu,


2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:

a) umożliwieniu prowadzenia konta w sklepie internetowym,

b) umożliwieniu zawarcia umowy sprzedaży poprzez wypełnienie formularza zamówienia, lub poprzez wiadomość elektroniczną email, a także telefonicznie.


3. Ogłoszenia, reklamy sprzedawcy, cenniki i inne informacje o produktach, podane na stronach internetowych sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459).


4.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 


§ 2 Zamówienia.


1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Zamówienia na stronie www.siegra.net można składać tylko w formie detalicznej. Sklep internetowy Siegra nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku zamówień łudząco podobnych do zamówień hurtowych, sklep internetowy Siegra zastrzega sobie prawo do anulowania takiego zamówienia. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy kontaktować się mailowo pod adresem dostępnym na stronie www.siegra.net.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sklep internetowy Siegra zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

4. Zamówienia złożone w dni powszednie do godziny 12:00 będą realizowane tego samego dnia, pod warunkiem otrzymania zapłaty na konto bankowe sprzedawcy, w przypadku zamówienia opłaconego z góry oraz w przypadku zamówienia opłaconego przy odbiorze. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12:00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego

5. Zamówienie odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu pod adresem www.siegra.net

6. Przed wypełnieniem formularza zamówienia lub formularza rejestracji wraz z utworzeniem konta, kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptację.

7. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia konta w sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie konta w sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez kupującego na adres e-mail sprzedawcy dostępny na stronie sklepu www.siegra.net

8. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych do dostawy (imię, nazwisko,ulica, kod pocztowy, miasto, telefon) oraz opcjonalnie innych informacji do sprzedającego.

9. Do złożenia zamówienia nie jest konieczna rejestracja na stronie www.siegra.net

10. Sklep Siegra w każdym przypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonywanego zamówienia z płatnością przy odbiorze oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia. Takimi przypadkami są:

a) podanie nieprawdziwego imienia i nazwiska
b) podanie nieprawdziwego adresu odbioru
c) podanie nieprawdziwego adresu e-mail oraz telefonu
d) wcześniej nieodebrane zamówienie z płatnością przy odbiorze
e) wcześniej kilkukrotne anulowane zamówienia przy odbiorze lub jego nieopłacenie.

11. Przyjęcie do realizacji zamówienia odbywa się po kliknięciu przez Klienta przycisku potwierdzającego zakup.

12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie (przy każdym towarze podana jest informacja o dostępności towaru). W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania lub całościowe anulowanie).

13. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, sklep siegra zastrzega sobie prawo do całkowitego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie.

14. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury/paragonu. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzenie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mailem lub telefoniczny.

15. Umowa kupna sprzedaży między sklepem Siegra, a Klientem zawierana jest w momencie otrzymania przez Klienta informacji mailowej/telefonicznej o wysyłce zamówienia i przekazania przesyłki przewoźnikowi.

16. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem §4 ust. 4. zd. 2.


§ 3 Ceny


1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Informacja o towarach i usługach przedstawiona na stronach sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowią one ogłoszenie i informację sklepu internetowego Siegra o towarach możliwych do zakupu poprzez złożenie zamówienia przez klienta, które stanowi ofertę zakupu na stronie sklepu internetowego oraz sugerowany cennik towarów, które to stanowią zaproszenie do składania ofert w celu zawarcia umowy sprzedaży. Okładki prezentowanych produktów są podglądowe i sklep Siegra zastrzega sobie prawo do różnic w ich wyglądzie nie mających wpływu na opis produktu i jego działanie.

3. Sklep internetowy Siegra zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.

4. W sklepie internetowym mogą być organizowane promocje na wybrane produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie sklepu internetowego.


§ 4 Koszty i czas dostawy


1. Przy każdym towarze podana jest informacja o dostępności towaru, czyli przewidywanym czasie realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji (art.2 pkt.4) do chwili wysłania zamówionych towarów, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

2. Termin otrzymania przesyłki jest to czas realizacji wraz z przewidywanym czasem dostawy.

3. Zamówienia na towary o różnej dostępności, wysyłane jest po skompletowaniu całości tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

4. Sklep internetowy Siegra pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą można się zapoznać w każdej chwili na stronie sklepu.

5. Towar można odebrać osobiście pod adresem firmy Tele-Fonik Komis ul. Noniewicza 44A, 16-400 Suwałki, poprzez wybór odpowiedniej formy dostawy w zamówieniu lub po wcześniejszym kontakcie poprzez e-mail lub telefon.

6. Dostarczenie produktów na adres Kupującego uzależniony jest od firmy kurierskiej DPD.

7. Kupujący zobowiązuję się do odebrania wysłanego produktu/towaru.


§ 5 Formy płatności


1. Klient ma prawo do wyboru formy płatności za zamówiony towar.

2. Sklep internetowy Siegra oferuje warianty płatności:

a) płatność przy odbiorze – należność pobiera kurier
b) płatność kartą kredytową lub przelewem – za pośrednictwem serwisu Przelewy24
c) przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy sklepu


3. Na płatność składa się cena towaru oraz koszt przesyłki wybrany przez klienta.


4. W przypadku gdy Klient nie dokonał płatności w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia sklep Siegra uprawniony jest do anulowania zamówienia.

5. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem serwisu Przelew24


§ 6 Zwroty i reklamacje


1. Wszystkie towary w sklepie Siegra pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i pochodzą od autoryzowanych dystrybutorów.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Klient może zrezygnować z towaru z zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w przeciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego produktu.

5. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient stwierdzi o uszkodzeniach mechanicznych lub brakujących elementów ma prawo do skierowania reklamacji bezpośrednio do sklepu Siegra drogą mailową lub telefonicznie, klient powinien odesłać wadliwy produkt pod adres siedziby sklepu: Tele-Fonik Komis, 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 44A. Do odsyłanego towaru należy dołączyć pismo z dokładnym opisem zaistniałego problemu oraz dowód zakupu bądź kopię dowodu zakupu.

6. Reklamacja powinna zawierać:

a) dane kupującego,
b) opis wady produktu,
c) datę jej powstania oraz żądanie kupującego.

7. Reklamacje zostaną rozpatrzone w przeciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), zwrócimy Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferujemy mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru ponosi kupujący.

8. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi zewnętrznego pochodzenia. Dlatego zalecamy przed odebraniem przesyłki sprawdzenie, czy opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń. W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody i skontaktować się jak najszybciej ze sklepem Siegra w celu wyjaśnienia sprawy.

9. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności takich jak: mediacja (w ramach której konsument oraz przedsiębiorca rozstrzygają nieporozumienie przy udziale mediatora), czy sądownictwo polubowne (rozpoznanie sporu następuje przez arbitra, niezależnego specjalistę rozstrzygania sporów), które to sposoby są oparte na zasadzie dobrowolności. Skorzystanie z nich wymaga złożenia przez Konsumenta odpowiedniego wniosku w instytucji zajmującej się polubownym rozstrzyganiem sporów, tj. w szczególności: powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów (udzielających bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu konsumenta z przedsiębiorcą), organizacji społecznych do spraw ochrony konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej (stały polubowny sąd konsumencki, mediacja). Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych ww. instytucji. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL


§ 7 Przetwarzanie danych osobowych


1. Administratorem danych jest firma Tele-Fonik Komis Kamil Krzesicki z siedzibą ul. Noniewicza 44A NIP: 844-212-18-45 REGON: 200099452.

2. Dane osobowe przetwarzane przez sklep Siegra to:

a) Imię i nazwisko użytkownika
b) adres korespondencji/zamieszkania
c) adres e-mail
d) numer telefonu
e )informacje dotyczące płatności
d) NIP

3. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych klientów sklepu internetowego Siegra ich przetwarzania dostępna jest na stronie www.siegra.net zakładce „polityka prywatności”.


§ 8. Ochrona Praw Autorskich


1. Wszystkie zdjęcia produktów oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie sklepu internetowego są wykonane przez sprzedawcę i stanowią własność sklepu Siegra.

2. Zabrania się kopiowania, udostępniania w internecie, wykorzystywania do celów marketingowych oraz handlowych zdjęć i pozostałych materiałów graficznych zamieszczonych na stronie sklepu internetowego www.siegra.net przez osoby trzecie bez pisemnej zgody sprzedającego.

3. Wykonanie w/w czynności dotyczących zdjęć i innych materiałów graficznych stanowi podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.


§ 9. Postanowienia końcowe


1. Sklep Siegra zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu internetowego w przypadku serwisu technicznego, prowadzenia prac konserwacyjnych, prac związanych z wyglądem strony lub prac dążących do polepszenia funkcjonalności strony. Prace to powinny być przeprowadzane w miarę możliwości jak najkrócej w godzinach nocnych pod warunkiem możliwości ich wykonania wspomnianych czasie.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie regulaminu będzie zamieszczona na stronie internetowej sklepu, widoczna dla klientów.

3. Sprzedawca zobowiązuję się do rozstrzygania sporów polubownie. Zgodnie z informacjami zawartymi w paragrafie 6 pkt. 8. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, spór rozstrzygany zostanie przez Sąd właściwy wg przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe. 

5. Regulamin obowiązuje od dnia 14.02.2019 r